Net als Rube & Wijnveld Advocaten een goede podcast voor je bedrijf?

We helpen je graag.

SE3A3: Een nieuwe kijk op de handhaving

Deze aflevering van het Juridisch café gaat over handhaving. En in het bijzonder dat de Afdeling bestuursrechtspraak de wenselijkheid van handhavend optreden anders is gaan bekijken dan voorheen. Recente uitspraken over handhaving met betrekking tot zogeheten PAS-melders lijken dat beeld te bevestigen. PAS-melders zijn bedrijven die op grond van het toenmalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding hebben gedaan voor een wijziging of uitbreiding van hun bedrijf. Op grond van het PAS konden bedrijven hiermee volstaan als de stikstofneerslag van hun activiteiten onder de gestelde drempelwaarde bleef. Zij hoefden dan geen natuurvergunning aan te vragen. In 2019 oordeelde de Afdeling echter dat het PAS in strijd is met Europese natuurwetgeving. Bedrijven die een melding hadden gedaan, moesten alsnog een natuurvergunning aanvragen. Enkele milieuorganisaties hebben daarna verzoeken om handhaving tegen de boerenbedrijven ingediend. Voor de activiteiten is immers geen vergunning verleend. De Afdeling heeft deze boerenbedrijven zonder stikstofvergunning de ruimte gegeven om hun activiteiten, ondanks dat er dus wel een overtreding is, tijdelijk voor te zetten (ECLI:NL:RVS:2024:844). Dat is opmerkelijk. De verzoeken om handhaving zouden kort geleden namelijk nog zijn gehonoreerd onder verwijzing naar de zogeheten beginselplicht tot handhaving. Verder behandelt Martijn de eerste uitspraak over de Wet goed verhuurderschap en bespreekt Jan het nieuwe hotelbeleid in Amsterdam waar erfpacht ook een rol in heeft. --> Stuur ons een vraag of opmerking via een ⁠⁠⁠spraakbericht⁠⁠⁠ --> E-mail: ⁠⁠⁠info@rubewijnveld.nl⁠⁠⁠ --> Website: ⁠⁠⁠www.rubewijnveld.nl/juridisch-cafe⁠⁠⁠ --> Facebook: ⁠⁠⁠@rubewijnveld⁠⁠⁠ --> Twitter: ⁠⁠⁠@rubewijnveld⁠⁠⁠ --> Youtube: ⁠⁠⁠https://www.youtube.com/channel/UCHdzQdoUkzsKUy3eHQHB3zg --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/het-juridisch-cafe/message

SE2A6: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Een vloek of zegen?

Er gaat veel gebeuren op 1 januari 2024 in de bouw- en vastgoedsector. Naast de invoering van de Omgevingswet staat ook de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in de agenda. Deze wet heeft heeft als doel de kwaliteit van bouwprojecten te verbeteren en de positie van de consument te versterken, maar heeft vergaande gevolgen voor betrokkenen in de bouw. In deze aflevering van Het Juridisch Café gaan we nader in op deze wet. De wet brengt verschillende belangrijke wijzigingen met zich mee. Eén van de belangrijkste is de introductie van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging. Dit houdt in dat aannemers verantwoordelijk worden voor de kwaliteit van het geleverde werk en dat zij dit moeten aantonen door middel van een kwaliteitsborgingssysteem. Daarnaast wordt het toezicht op bouwprojecten verlegd naar private partijen en wordt de positie van de consument versterkt door onder andere de invoering van een opleverdossier en een uitbreiding van de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering voor niet-verborgen gebreken. Ook komt aan bod de uitbreiding van de bevoegdheden van burgemeesters om panden te sluiten met het oog op de openbare orde en een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin het algemene wijkverbod in Amsterdam waarin vakantieverhuur verboden werd in die wijken van tafels is geveegd. --> Stuur ons een vraag of opmerking via een spraakbericht --> E-mail: info@rubewijnveld.nl --> Website: www.rubewijnveld.nl/juridisch-cafe --> Facebook: @rubewijnveld --> Twitter: @rubewijnveld --> Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHdzQdoUkzsKUy3eHQHB3zg

SE2A4: Goed verhuurderschap. Nu ook wettelijk verankerd, maar wat houdt het in? En ook de Omgevingswet en een ontwikkeling rond het Didam-arrest

In deze aflevering staat de Wet goed verhuurderschap, die 1 juli 2023 in werking treedt, centraal. Deze nieuwe wet is van belang voor alle verhuur, beheer en bemiddeling bij woonruimte.  Burgemeester en wethouders krijgen met deze wet vergaande bevoegdheden om in te kunnen grijpen in de civielrechtelijke verhouding tussen verhuurders, bemiddelaars, beheerders en huurders. De nieuwe wet regelt onder meer de volgende onderwerpen:  Publiekrechtelijke normstelling: 'goed verhuurderschap' en de wettelijke vereisten; Informatieverstrekkingsplicht richting huurder; Gemeentelijk meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag; Nieuwe regels voor de hoogte van de waarborgsom en terugbetaling bij huurbeëindiging; Nieuwe regels voor de verhuur aan arbeidsmigranten; Voorkomen van woondiscriminatie (schriftelijke werkwijze en maatregelen vaststellen); Mogelijkheid tot het instellen van een gemeentelijke verhuurvergunning (en het stellen van verhuurvoorwaarden). De gevolgen en risico's bij het niet naleven van de wet zijn:  Waarschuwing, bestuursdwang en bestuurlijke boetes, variërend van € 22.500,- tot € 90.000,-; Inbeheername van woon- of verblijfsruimte door burgemeester en wethouders bij het meermaals overtreden van de regels (alle rechten en verplichtingen van de verhuurder worden overgeheveld naar een aan te stellen beheerder); Openbare publicatie van de maatregelen/besluiten en de mogelijkheid tot publicatie van de namen van verhuurders of de personen achter de bedrijven. Ook passeert de Omgevingswet - die tegen onze verwachtingen in is aangenomen door de eerste kamer - de revue en is er weer actueel nieuws te melden over het Didam-arrest. De Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft namelijk op 22 maart 2023 geoordeeld dat het Didam arrest heeft terugwerkende kracht heeft. De koopovereenkomst gesloten in strijd met het gelijkheidsbeginsel zoals ingevuld in Didam arrest is daarom nietig op grond van artikel 3:40 lid 2 en 3 BW (ECLI:NL:RBMNE:2023:1244). --> Stuur ons een vraag of opmerking via een spraakbericht --> E-mail: info@rubewijnveld.nl --> Website: www.rubewijnveld.nl/juridisch-cafe --> Facebook: @rubewijnveld --> Twitter: @rubewijnveld --> Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHdzQdoUkzsKUy3eHQHB3zg

SE2A3: Wordt 2023 het jaar van (g)een Omgevingswet? En de verandering van het huurpuntensysteem en matiging van boetes

In deze aflevering van Het Juridisch Café staat het (niet) invoeren van de Omgevingswet in 2022 centraal. 2022 bleek namelijk uiteindelijk niet het jaar van de Omgevingswet te zijn. Zal 2023 dat wel zijn? Wij vragen het ons af. Er is namelijk nog veel te doen om de digitale uitdagingen bij de Omgevingswet en kunnen er vraagtekens worden gezet bij het nut en de noodzaak van de Omgevingswet. Ook is het de vraag of deze tijd van problemen met stikstof en het tekort aan woningen het uitgelezen moment is voor een stelselwijziging van het omgevingsrecht. Anno 2023 is de Omgevingswet nog steeds niet van kracht. De wet staat op dit moment op 1 januari 2024 voor invoering, maar de vraag is of ook die datum gehaald kan worden. In Het Juridisch Café hebben wij daar wel een mening over. Verder komt in deze aflevering de aangekondigde verandering van het huurpuntensysteem aan de orde. Ook bespreken wij een uitspraak (ECLI:NL:RBAMS:2022:7216) waarin een boete op grond van de Huisvestingswet voor het hebben van teveel huisgenoten werd gematigd door de Amsterdamse bestuursrechter vanwege de krapte op de woningmarkt in Amsterdam. --> Stuur ons een vraag of opmerking via een spraakbericht --> E-mail: info@rubewijnveld.nl --> Website: www.rubewijnveld.nl/juridisch-cafe --> Facebook: @rubewijnveld --> Twitter: @rubewijnveld --> Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHdzQdoUkzsKUy3eHQHB3zg

De Podcast Fabriek is onderdeel van Pimpelpaars Media

Contact

+31 6 40 60 60 57

info@podcast-fabriek.nl

A Hofmanweg 5a, 2031 BH, Haarlem